حل تمرین - آلفاوید

حل تمرین

حل تمرینات پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T02:05:23-07:00
حل تمرینات پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی از مبحث زاویه و تبدیل درجه به رادیان و بالعکس از صفحه 73

ریاضی نهم_ تقسیم چندجمله ای ها_ تمرین 2 از صفحه 129

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T00:20:07-07:00
این ویدیو به حل تمرین2 از صفحه 129 می پردازد.تقسیم چندجمله ای ها موضوع این تمرین است.تقسیم چندجمله ای ها در امتحان نهایی نهم مورد سؤال قرار می گیرد.

حل تمرین پودمان سوم ریاضی دوازدهم فنی قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T00:13:25-07:00
حل تمرینات پودمان سوم ریاضی دوازدهم فنی صفحات 85 و 86

ریاضی نهم_ساده کردن عبارت مرکب_ تمرین 10 صفحه 125

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T00:13:14-07:00
این ویدیو به حل تمرین 10 از صفحه 125 می پردازد.جمع و تفریق عبارت های گویا و ساده کردن عبارتهای مرکب موضوع این تمرین است.جمع و تفریق عبارتهای گویا در امتحان ن...

ریاضی نهم_جمع و تفریق عبارتهای گویا_تمرین 7 ازصفحه 124

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T23:59:31-07:00
این ویدیو به حل تمرین 7 از صفحه 124 می پردازد.استفاده از اتحادها درجمع و تفریق عبارت های گویا موضوع این تمرین است.جمع و تفریق عبارتهای گویا در امتحان نهایی ن...

حل تمرینات مرور فصل هفتم از ریاضی پایه پنجم - قسمت سوم

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T23:59:23-07:00
حل تمرینات مرور فصل هفتم از ریاضی پایه پنجم - قسمت سوم

ریاضی نهم_جمع و تفریق عبارتهای گویا_حل تمرین 2 از صفحه 124

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T23:52:57-07:00
این ویدیو به حل تمرین 2 قسمت "ب" تا "د" از صفحه 124 می پردازد.جمع و تفریق عبارت های گویا موضوع این تمرین است.جمع و تفریق عبارتهای گویا در...

آمار و احتمال یازدهم حل تمرین فصل آخر استاد نخودکار

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T23:45:30-07:00
آمار و احتمال یازدهم حل تمرین فصل آخر استاد نخودکار

ریاضی نهم_جمع و تفریق عبارتهای گویا_حل تمرین 2 قسمت الف از صفحه 124

آموزشی 1 بازدید 2021-05-17T23:45:24-07:00
این ویدیو به حل تمرین 2 قسمت الف از صفحه 124 می پردازد.جمع و تفریق عبارت های گویا موضوع این تمرین است.جمع و تفریق عبارتهای گویا در امتحان نهایی نهم مورد سؤال...

ریاضی نهم_ضرب و تقسیم عبارتهای گویا_حل تمرین صفحه 123سؤال 1

آموزشی 5 بازدید 2021-05-17T23:17:33-07:00
این ویدیو به حل تمرین شماره 1 از صفحه 123 می پردازد.ضرب وتقسیم عبارتهای گویا موضوع این کاردرکلاس است.ضرب و تقسیم عبارتهای گویا در امتحان نهایی نهم مورد سؤال ...

حل تمرینات مرور فصل هفتم از ریاضی پایه پنجم - قسمت اول

آموزشی 3 بازدید 2021-05-17T23:17:30-07:00
حل تمرینات مرور فصل هفتم از ریاضی پایه پنجم - قسمت اول

حل تمرین صفحه 129ریاضی پنجم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T22:56:20-07:00
حل تمرین صفحه 129ریاضی پنجم ابتدایی

تدریس و راه حل تمرین صفحه 142 و 143 - ریاضی ششم ابتدایی - تقریب*

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T16:03:33-07:00
تدریس و راه حل تمرین صفحه 142 و 143 - ریاضی ششم ابتدایی - تقریب*

تدریس و راه حل تمرین صفحه 141 ریاضی ششم ابتدایی - تقریب*

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T15:07:31-07:00
تدریس و راه حل تمرین صفحه 141 ریاضی ششم ابتدایی - تقریب*

حل تمرین فصل ۹ کتاب کاربر گرافیک رایانه ای ایلستریتور

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T07:18:13-07:00
حل تمرین فصل ۹ کتاب کاربر گرافیک رایانه ای ایلستریتور

ریاضی نهم_معادله خط_تمرین صفحه 106 تا سؤال 4

آموزشی 2 بازدید 2021-05-17T06:08:10-07:00
این ویدیو به حل تمرین های 1 تا 4 صفحه 106 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم_ معادله خط_ تمرین صفحه 107 شماره 5 تا 8

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T06:08:02-07:00
این ویدیو به حل تمرین صفحه 107 کتاب ریاضی نهم از شماره 5 تا 8 می پردازد.سؤال 6 معمولا در امتحانات نهایی نهم مورد پرسش قرار می گیرد.

ریاض نهم_ معادله خط_تمرین صفحه101 شماره 7

آموزشی 1 بازدید 2021-05-17T06:01:10-07:00
این ویدیو به حل تمرین شماره 7 از صفحه 101 کتاب ریاضی نهم می پردازد. رسم نمودار خط با نقطه یابی ، یافتن محل برخورد خط با محورهای مختصات از موضوعات این تمرین ا...

ریاضی نهم_معادله خط_تمرین صفحه 101 شماره 5 و6

آموزشی 3 بازدید 2021-05-17T05:54:08-07:00
این ویدیو به حل تمرین شماره 5 و 6 از صفحه 101 می پردازد.مختصات محل برخورد خط با محورهای مختصات یکی از موضوعات این قسمت است.

ریاضی نهم _معادله خط_ تمرین صفحه 100 سؤال 1

آموزشی 2 بازدید 2021-05-17T05:47:04-07:00
این ویدیو به حل تمرین شماره 1 از صفحه 100 کتاب ریاضی نهم می پردازد.رسم نمودار خط به کمک نقطه یابی، مختصات نقاط برخورد خط با محورهای مختصات و یافتن مختصات یک ...

ریاضی نهم_ فصل 5_ اتحادها_ تمرین صفحه 89سؤال 1

آموزشی 2 بازدید 2021-05-17T04:16:32-07:00
در این ویدیو حل تمرین1 از صفحه 89 ریاضی نهم انجام می شود.استفاده از اتحادها موضوع این تمرین است.این نمونه تمرینها در امتحان نهایی سال نهم مورد سؤال قرار می ...

ریاضی نهم _ فصل 5_ تجزیه _تمرین 3 از صفحه 89

آموزشی 1 بازدید 2021-05-17T04:16:16-07:00
در این ویدیو حل تمرین3 از صفحه 89 ریاضی نهم انجام می شود.تجزیه چندجمله ایها موضوع این تمرین است.این نمونه تمرینها در امتحان نهایی سال نهم مورد سؤال قرار می ...

ریاضی نهم_ فصل 5_ نامعادله _ تمرین صفحه 93 _سؤال 3

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T04:16:12-07:00
در این ویدیو حل تمرین3 از صفحه 93 ریاضی نهم انجام می شود.حل نامعادله ها موضوع این تمرین است.این نمونه تمرینها در امتحان نهایی سال نهم مورد سؤال قرار می گیرد.

ریاضی نهم_فصل4_تمرین صفحه 77 شماره 6 و7

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T03:20:16-07:00
در این ویدیو حل تمرین شماره 6 و7 صفحه 77 ریاضی نهم انجام می شود. ساده کردن عبارتهای رادیکالی و مقایسه اعداد رادیکالی موضوع این تمرینها است

ریاضی نهم_فصل4_تمرین صفحه 77 شماره 8 و 9

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T03:20:14-07:00
در این ویدیو حل تمرینهای 8 و 9 صفحه 77 ریاضی نهم انجام می شود. گویاکردن مخرج عبارتهای رادیکالی موضوع این تمرین است.این نمونه تمرینهادر امتحان نهایی سال نهم...

ریاضی نهم _ فصل 4_ جمع و تفریق رادیکالها_حل تمرین صفحه 76 شماره 1

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T03:06:11-07:00
در این ویدیو حل اولین تمرین از صفحه 76 ریاضی نهم انجام می شود. ساده کردن عبارتهای رادیکالی و جمع و تفریق اعداد رادیکالی موضوع این تمرین است.این نمونه تمرینه...

مدار منطقی - حل تمرین مدارات ترتیبی - مهندس سوارنژاد

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T02:10:04-07:00
مدار منطقی - حل تمرین مدارات ترتیبی - مهندس سوارنژاد

حل نمونه سوال های مهم آزمونی ریاضی ششم ترم دوم قسمت ۲

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T17:56:05-07:00
ریاضی ششم حل تمرین و نمونه سوال آزمونی ترم دوم معلم سرکار خانم زهرا قنوات پور

ریاضی نهم _ فصل 4 _ تمرین صفحه 71 و 72 _ قسمت 2

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T12:06:15-07:00
این ویدیو به حل تمرین 5 تا 8 از صفحه72 ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم_ فصل 4 _ حل تمرین صفحه 72 _قسمت 3

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T12:06:15-07:00
این ویدیو به حل تمرین 10 و11 از صفحه72 ریاضی نهم می پردازد.

حل تمرین دوم بخش اسکچ

آموزشی 1 بازدید 2021-05-16T11:24:14-07:00
در این آموزش یک تمرین رو که مربوط به بخش اسکچ و اعمال قیدها هست بصورت کامل انجام دادیم برای کسانیکه قصد دارن تمرین انجام بدن مثال بسیار خوب و آموزنده ای هست

ریاضی نهم_ فصل 4_ حل تمرین صفحه 63 قسمت سوم

آموزشی 1 بازدید 2021-05-16T11:17:41-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین صفحه 63 کتاب ریاضی نهم از شماره 8 تا 10 می پردازد.

ریاضی نهم_ فصل 4_ حل تمرین صفحه 63 قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T10:56:34-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین صفحه 63 کتاب ریاضی نهم تا شماره 4 می پردازد.

ریاضی نهم_ فصل 4_ حل تمرین صفحه 63 قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T10:56:33-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین صفحه 63 کتاب ریاضی نهم شماره 5و 6 می پردازد.

ریاضی نهم _ فصل سوم_ تمرین صفحه 57 _ سؤال 1 تا 5

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T07:26:04-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین شماره 1 تا 5 از صفحه 57کتاب ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم _ فصل سوم _ حل تمرین صفحه 51_ شماره 3 تا 5

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T07:19:46-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین شماره 3 تا 5 از صفحه 51 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم _ فصل سوم_ تمرین صفحه 51 _ شماره 1 و 2

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T07:05:17-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین شماره 1 و 2 از صفحه 51 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم_فصل سوم _ تمرین صفحه 48 - شماره 1

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T06:44:23-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین شماره 1صفحه 48 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم _فصل سوم _ تمرین صفحه 48 _ شماره 2

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T06:44:08-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین شماره 2 از صفحه 48 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم _فصل سوم _ تمرین صفحه 48 _ شماره 3

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T06:44:07-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین شماره 3 از صفحه 48 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم _ فصل سوم _ تمرین صفحه 43 _ شماره 4

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T06:30:26-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین شماره 4 از صفحه 43 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

ریاضی نهم _ فصل سوم_ تمرین صفحه 43 _ شماره 3

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T06:23:23-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین شماره 3 از صفحه 43کتاب ریاضی نهم می پردازد.

حل تمرین صفحه 143 ریاضی نهم _ سطح و حجم _ قسمت 21

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T01:50:06-07:00
حل تمرین صفحه 143 ریاضی نهم _ سطح و حجم _ قسمت 21

31- حل تمرین محاسبه وزن (1)- (دانش فنی پایه ساختمان-پودمان 4-جلسه8)

آموزشی 0 بازدید 2021-05-16T01:29:14-07:00
حل تمرینات کتاب درسی دانش فنی پایه ساختمان در پودمان 4

حل تمرین صفحه 27 ریاضی نهم _ قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-05-15T22:48:18-07:00
این ویدیو از سری آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین های شماره 4 تا 6 صفحه 27 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

تمرین صفحه 17 ریاضی نهم _ قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-05-15T22:13:19-07:00
این فیلم آموزشی از مجموعه آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین صفحه 17 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

حل تمرین صفحه 17 ریاضی نهم _ قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-05-15T22:13:11-07:00
این فیلم آموزشی از مجموعه آموزش های صفحه به صفحه ریاضی نهم به حل تمرین صفحه 17 کتاب ریاضی نهم می پردازد.

آموزش و حل تمرینهای صفحه 143 و144 کتاب ریاضی ششم دبستان

آموزشی 0 بازدید 2021-05-15T20:56:33-07:00
آموزش و حل تمرینهای صفحه 143 و144 کتاب ریاضی ششم دبستان
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال